Algemene leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1

DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënte de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij een kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw
verstaan.

Kraamzorgaanbieder
(rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op grond van Zorgverzekeringswet (Zvw) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten.

Verloskundige
Een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de zwangere vrouw en haar partner gedurende de zwangerschap en de bevalling begeleidt en regelmatig
contact heeft met de vrouw. Ook wordt hieronder de verloskundig actieve huisarts verstaan.

Kraamverzorgende:
De natuurlijke persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

Kraamzorg
Zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de cliënte en de pasgeborene.
Minimale kraamzorg:
Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg exclusief partusassistentie van 24 uren verdeeld over acht dagen.

Indicatiestelling
De indicatiestelling op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).
Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP)

Protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is regelt de hoeveelheid uren kraamzorg die nodig is voor goede kraamzorg aan de cliënte en de pasgeborene.

Inschrijving:
Verzoek van de cliënte aan de kraamzorgaanbieder om kraamzorg te leveren.

Overeenkomst:
De tussen de cliënte en de kraamzorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot kraamzorg.

Intake:
Een persoonlijk of telefonisch gesprek tussen een vertegenwoordiger van de kraamzorgaanbieder en de cliënte voor de 34e week van de zwangerschap, waarin
onder andere de aard en omvang van de te leveren kraamzorg en eventuele aanvullende kraamzorg en diensten worden vastgesteld. Wat de zorgbehoeftes van
de cliënte zijn en wat van de cliënte verwacht wordt om goede zorg te ontvangen.

Praktijkbegeleider:
De natuurlijke persoon die een kraamverzorgende in opleiding of stagiaire begeleid
t op de werkplek/stageplek

JGZ
overdracht: Overdracht van gegevens uit de kraamperiode over onder andere de cliënte, de pasgeborene, de gezinssituatie, de bevalling en het verloop van de
kraamzorgperiode aan de jeugdgezondheidszorg.

Incident
Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het kraamzorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënte en/of de pasgeborene.

Schriftelijk
Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per e-mail

Elektronische weg:
Het overbrengen of opslaan van gegevens via een website, internet of e-mail.

Geschillencommissie:
De geschillencommissie Verpleging Verzorging en 4 Geboortezorg, vallend onder de Stichting De Geschillencommissie in Den Haag.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.
2.Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder en cliënte.
3.Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3

BEKENDMAKING ALGEMENE VOORWAARDE
1.De kraamzorgaanbieder overhandigt deze algemene voorwaarden aan de cliënte
voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op
verzoek van de cliënte mondeling toe.
2.a. Als de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg dan kunnen de
algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op
een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk
zijn;

b. Als de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand komt dan kunnen de
algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via de elektronische weg worden
verstrekt, echter alleen als de consument hier mee akkoord gaat.

ARTIKEL 4

AFWIJKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDE
De kraamzorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënte en de afwijking
niet in het nadeel is van de cliënte of de pasgeborene. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5

DUIDELIJKE INFORMATIE
1.De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft
(schriftelijk of op de website) die het voor de cliënte mogelijk maakt een goede
vergelijking te maken met andere kraamzorgaanbieders, teneinde een keuze te
kunnen maken.

2.In deze informatie vermeldt de kraamzorgaanbieder in ieder geval:
a. dat er een overeenkomst tot stand komt op het moment dat de
kraamzorgaanbieder de inschrijving accepteert;
b. dat de cliënte tot 48 uur na ontvangst van de bevestiging door de kraamzorgaanbieder het recht heeft de overeenkomst ongedaan te maken;
c. eventuele voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de overeen
te komen kraamzorg.

3.De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënte gedurende de looptijd van de
overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor haar en voor de pasgeborene
relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

4.De kraamzorgaanbieder gaat na of de cliënte de informatie begrepen heeft, alvorens een inschrijving te accepteren.

ARTIKEL 6

DE OVEREENKOMST
1.De schriftelijke of digitale inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan de
kraamzorgaanbieder kraamzorg aan de cliënte te leveren. De kraamzorgaanbieder
accepteert de inschrijving schriftelijk of digitaal waarmee de overeenkomst tot stand
komt. De cliënte heeft tot 48 uur na het sluiten van de overeenkomst en ontvangen van de bevestigingsbrief het recht de overeenkomst (kosteloos) ongedaan te maken.

2.Als de cliënte zich telefonisch inschrijft, stuurt de kraamzorgaanbieder daarna een
door hem getekende overeenkomst in tweevoud naar de cliënte, met het verzoek een door haar getekend exemplaar terug te sturen. In dit geval komt de overeenkomst tot stand na ondertekening door de cliënte.

3. Als de cliënte jonger is dan 18 jaar dan moet de cliënte de overeenkomst, ondanks het feit dat zij vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

4.De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. een verwijzing naar het LIP voor de aard en omvang van de kraamzorg. De
aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (voor de
34e week van de zwangerschap) schriftelijk vastgesteld;
b. als inschrijving heeft plaatsgevonden vóór de 5e maand van de zwangerschap, een bepaling dat de geïndiceerde uren kraamzorg aan de hand van het LIP
worden geleverd;
c. als inschrijving heeft plaatsgevonden in of na de 5e maand van de zwangerschap, een bepaling dat in ieder geval de minimale kraamzorg wordt gegarandeerd;
d. indien van toepassing een duidelijke omschrijving van de voorbehouden ten
aanzien van het kunnen leveren van de afgesproken kraamzorg en de gevolgen
daarvan;
e. dat afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten tijdens de intake (zie
artikel 8) worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een addendum
op de overeenkomst. Als dit voor cliënte kosten oplevert, dient er een
specificatie van de kosten in dit addendum opgenomen te worden;
f.een bepaling dat cliënte een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is over de
geleverde uren kraamzorg. Er hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald
over de uren partusassistentie.;
g. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de
cliënte en de pasgeborene ;voor wettelijk verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en voor het meten van cliëntervaringen in de zorg op VSV en organisatieniveau; in het kader van de interne kwaliteitscyclus en interne kwaliteitsverbetering voor controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van het contract met de kraamzorgaanbieder in overeenstemming met de geldende regels;
voor overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;
h. een eventuele annuleringskostenregeling;
i. een bepaling dat wijziging van de overeenkomst alleen mogelijk is na overleg
tussen kraamzorgaanbieder en cliënt en dat deze schriftelijk moet worden
vastgelegd;
j. een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid
hiervan.
K. Wanneer een kraamzorg dag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Kraamcentrum Sam zondig maximaal 4 uur kraamzorg. Wanneer dit op medische gronden onverantwoord is, wordt er uiteraard meer kraamzorg ingezet.

ARTIKEL 7

AFWIJKING VAN DE OVEREENKOMST
1.Afwijking van de overeengekomen kraamzorguren kan alleen in onderling overleg tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Afwijking van de wettelijk
voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk. Bij afwijking van de overeenkomst kan in overleg door beide partijen schriftelijk een genoegdoening
afgesproken worden.

2.Een eigen bijdrage is de cliënte na afwijking van de overeenkomst alleen verschuldigd over het werkelijk afgenomen aantal uren kraamzorg.

ARTIKEL 8

DE INTAKE
1.Bij de intake wordt de indicatiestelling voor het aantal uren kraamzorg met de cliënte besproken. In dit gesprek wordt besproken:
a.de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraam
zorg door de cliënte;
b. de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de
hand van het LIP en de wensen van de cliënte;
c. een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg
(vergoed door zorgverzekeraar in
aanvullend pakket of particulier gefinancierd)
en van de diensten waar de cliënte gebruik van kan maken en eventuele
vaststelling daarvan wat volgens artikel 6 lid 4e wordt vastgelegd.

2.Voor of tijdens de intake biedt de kraamzorgaanbieder de cliënte schriftelijke
informatie aan over tenminste de volgende punten:
a. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;
b. Het bestaan van een cliënt versie van de zorgstandaard;
c. sleutelbeheer;
d. welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat
te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne;
e. het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de kraamverzorgende;
f. het parkeerbeleid;
g. het privacy beleid;
h. het medicatiebeleid;
i. de informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding
en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires.
j. de eventuele annuleringskostenregeling
k. de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden
l. schaderegeling: de regeling voor vergoeding van schade, veroorzaakt door de
medewerker van de kraamzorgaanbieder

3.De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd (zie artikel 6 lid 4 onder e).

ARTIKEL 9

HET KRAAMZORGPLAN
1.De kraamverzorgende stelt schriftelijk op basis van de indicatiestelling uit het
Landelijk Indicatieprotocol (LIP) en in samenspraak met de cliënte een
kraamzorgplan op bij aanvang van de kraamzorg.
2.In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene.
3.In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd:
-welke gezinsleden of andere mantelzorg bij de kraamzorgverlening worden
betrokken;
-de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.
-de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan.
4.Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het
kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de
cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende
en buiten de werktijden van de kraamverzorgende de kraamzorgaanbieder daarvan
meteen in kennis. In overleg en samenspraak met de cliënte wordt het kraamzorgplan door de kraamverzorgende vervolgens bijgesteld.
5.Het kraamzorgplan is onderdeel van het geboortezorgplan dat de coördinerend
zorgverlener samen met de zwanger heeft opgesteld.

ARTIKEL 10

ALGEMEEN
1.Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in
de Wet bescherming persoonsgegevens(vanaf 25 mei 2018: Algemene verordening
gegevensbescherming)
2.Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446
– 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort wat daar is bepaald.

ARTIKEL 11

BEWAREN VAN GEGEVENS
1.De kraamzorgaanbieder dient gegevens over de cliënte en de pasgeborene te
bewaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in de overeenkomst, het LIP
-formulier, de JGZ
-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie
en te nemen acties bij de cliënte en/of de pasgeborene ten behoeve van signalering
van gezondheidsproblemen.
2.Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de kraamzorgaanbieder bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van de cliënte en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 12

GEGEVENSVERSTREKKINGEN VERLENING VAN INZAGE DOOR DE
KRAAMZORGAANBIEDER AAN DERDEN
1.De kraamzorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte geen(inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode
kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin.
2.Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.
3.Na overlijden van de cliënte en/of de pasgeborene geeft de kraamzorgaanbieder
desgevraagd inzage in de door de kraamzorgaanbieder bewaarde gegevens aan de
nabestaanden voor zover de cliënte daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven
of toestemming mag worden verondersteld.
4.De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van de
kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden
aan een geheimhoudingsplicht. De kraamzorgaanbieder stelt de cliënte hiervan op de hoogte.

ARTIKEL 13

KRAAMZORG
1.De kraamzorgaanbieder levert kraamzorg met inachtneming van:
a. de normen “verantwoorde kraamzorg” zoals die door representatieve
organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met
de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld,
b. de zorgstandaard zoals die door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld
en de zorg omschreven in het LIP.
2.De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van de kraamzorgaanbieder of in opdracht van de kraamzorgaanbieder kraamzorg verlenen aan de cliënte:
a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
b. ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg
c. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënte uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënte in het kraamzorgplan.8
3.De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder
supervisie van een praktijkbegeleider
4.De kraamzorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de kraamzorg.

ARTIKEL 14

VEILIGHEID
De kraamzorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de
uitoefening van het beroep nodig heeft

ARTIKEL 15

VERVANGEN ONDERDELEN
Als de cliënte en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zorgt de kraamzorgaanbieder ervoor dat:
a.alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënte en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënte worden meegenomen en de cliënte daarover wordt geïnformeerd;
b.de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënte en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en
afgestemd;
c. alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen.

ARTIKEL 16

INCIDENTEN

1.Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de kraamzorgaanbieder de cliënte
over:
a. de aard en de oorzaak van het incident;
b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te
voorkomen.
2.Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/
of de pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.
3.De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de
verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de
pasgeborene te beperken.
4.In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.
5.De kraamzorgorganisatie zorgt voor adequate melding van incidenten in de daarvoor vastgestelde registratiesystemen.

ARTIKEL 17

ZORG VOOR PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
De kraamzorg aanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de kraamzorg voor de cliënte en de pasgeborene, zorgvuldig omgaan met hun eigendommen.

ARTIKEL 18

VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENTE

1.De cliënte legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de kraamzorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2.De cliënte geeft de kraamzorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het
uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
3.De cliënte onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele)
intimidatie en/
of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van
de kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de
kraamzorgaanbieder. De cliënte spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers
zich onthouden van bovenstaand gedrag.9
4.De cliënte verleent alle noodzakelijke medewerking om de kraamzorgaanbieder in
staat te stellen kraamzorg conform de regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden en hygiëne te kunnen laten geven.
5.De cliënte moet kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de kraamzorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het kraamzorgplan of in het kader van veiligheid.
6.Zodra de cliënte kraamzorg en/of diensten ontvangt van een andere
kraamzorgaanbieder, informeert zij de kraamzorgaanbieder daarover.
7.De cliënte moet bij de kraamzorgaanbieder binnen 5 dagen na afronding van de
kraamzorg schriftelijk melding maken van door haar geconstateerde schade.
8.De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 19

BETALING
1.De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.
2.Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of
diensten als bedoeld in artikel 6 lid 4 onder e en f stuurt de kraamzorgaanbieder een
duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.
3.De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30
dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen
14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4.Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds n
iet is betaald is de kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

ARTIKEL 20

BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1.De overeenkomst eindigt:
a. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na
de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze
10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is
voor uitgestelde kraamzorg;
b. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10
dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen
kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend
verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;
c. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;
d. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;
e. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg
nodig heeft;
f. op basis van medische gronden bij de cliënte;

2.Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten a € 90,-in rekening brengen.
a Verhuizing van cliënt dient direct schriftelijk te worden gemeld aan Kraamcentrum Sam.
b. Bij verhuizing buiten het werkgebied van Sam Kraamcentrum, kan de zorgovereenkomst door Sam Kraamcentrum eenzijdig ontbonden worden.

ARTIKEL 21

OPZEGGING DOOR DE KRAAMZORGAANBIEDER
De kraamzorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen
om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de kraamzorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de cliënte besproken;
b. de kraamzorgaanbieder heeft met de cliënte een passend alternatief besproken;
c. de kraamzorg aanbieder heeft de cliënte gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen

ARTIKEL 22

BEMIDDELINGSREGELING
1.De zorgaanbieder hanteert een op de wet Kwaliteit Klachten en Geschillen
Zorg (WKKGZ) gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2.Onderdeel van de klachtenregeling is de door de WKKGZ bedoelde
klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en
een oplossing voor de klacht aandragen. Deze klachtenfunctionaris werkt
onafhankelijk van de directie / raad van bestuur / eigenaar van de zorgaanbieder.
Naam en contactgegevens van deze functionaris staan in de boven bedoelde
klachtenregeling.
3.De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de
zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de cliënt hiervan een papieren versie.

ARTIKEL 23

GESCHILLENREGELING
1.Een geschil ontstaat als de procedure zoals omschreven in artikel 22 niet goed is
gevolgd of niet heeft geleid tot het in voldoende mate wegnemen van de klacht of
indien van de cliënt in redelijkheid niet mag worden verwacht de klacht eerst bij de
zorgaanbieder in te dienen.
2.De cliënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de
zorgaanbieder en die voldoet aan de wettelijke eisen.
3.De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de WKKGZ en is afgestemd met
vertegenwoordigende partijen van cliënten / consumenten.
4.De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 25.000.
5.De geschillenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de
zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de cliënt hiervan een papieren versie.