Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sam Kraamcentrum gesloten zorgovereenkomsten.

1.2 Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk, telefonisch of online plaatsvinden door middel van het door Sam Kraamcentrum vastgestelde formulier (of aanvraagformulier op de website). Op dit formulier worden de benodigde gegevens opgenomen. De zorgovereenkomst komt tot stand, nadat de benodigde gegevens door Sam Kraamcentrum zijn ontvangen en binnen vijf werkdagen schriftelijk en/ of per email zijn bevestigd.

1.3 Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt contact te zoeken met Sam Kraamcentrum  indien de cliënt de schriftelijke bevestiging niet heeft ontvangen. Sam Kraamcentrum  registreert de datum waarop de aanmelding is ontvangen en de bevestiging is verstuurd. De zorgovereenkomst is definitief na het verstrijken van 48 uur, nadat de bevestigingsbrief is verstuurd.

Artikel 2 Kraambedperiode

2.1 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum. Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten.

2.2 Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Sam Kraamcentrum zo nodig maximaal 4 uur kraamzorg. Wanneer dit op medische gronden onverantwoord is, wordt er uiteraard meer kraamzorg ingezet.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1 Veranderingen en/of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar van de cliënt dienen, in verband met mogelijke consequenties voor de zorgovereenkomst, direct schriftelijk te worden gemeld aan Sam Kraamcentrum.

3.2 Verhuizing van cliënt dient direct schriftelijk te worden gemeld aan Sam Kraamcentrum.

3.3 Bij verhuizing buiten het werkgebied van Sam Kraamcentrum (Regio Noord- en Zuid Holland), kan de zorgovereenkomst door Sam Kraamcentrum eenzijdig ontbonden worden.

Artikel 4 Annulering

4.1 Annulering van de zorg kan schriftelijk (Postbus 19344, 2500 CH Den Haag) of per email (info@kraamcentrumsam.nl) plaatsvinden aan het adres van Sam Kraamcentrum.

4.2 Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied van Sam Kraamcentrum wordt geannuleerd, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd. In alle andere gevallen wordt € 90,00 annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 5 Opzegging vanwege arbeidsomstandigheden

5.1 Sam Kraamcentrum kan de zorgovereenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen; dit is het geval wanneer cliënt, huisgenoten of bezoekers gedrag vertonen dat voor de kraamzorgverlener onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamzorgverlener niet kunnen worden gegarandeerd, e.e.a. ter beoordeling aan Sam Kraamcentrum.

Artikel 6 Privacyreglement

 6.1 Sam Kraamcentrum hanteert een privacyreglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.

6.2 De bewaartermijn van deze persoonsgegevens bij zorginstellingen en Sam Kraamcentrum  is vastgesteld op tien jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Schade veroorzaakt door de kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het beëindigen van de kraamtijd, schriftelijk bij de directie van Sam Kraamcentrum te worden gemeld. Het eigen risico bij schade bedraagt € 50,00.

7.2 Elektrische kussentjes of dekentjes, elektrische kruiken, gel-, water -, of kersenpittenzakken mogen niet worden gebruikt. Daarnaast raadt Sam Kraamcentrum het gebruik van een zijligging kussen voor de baby af.

7.3 Sam Kraamcentrum draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voor zover niet op advies van Sam Kraamcentrun aangeschaft.

7.4 Het is de kraamzorgverlener niet toegestaan zorgtaken uit te voeren ten behoeve van kinderen die niet tot het kraamgezin behoren.

Artikel 8 Betaling

8.1 Een cliënt welke niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan ten opzichte van Sam Kraamcentrum, is gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten.

8.2 Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van Sam Kraamcentrum. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij.

8.3 De wettelijke eigen bijdrage is in 2017 € 4,30 per uur, jaarlijks zal dit bedrag door de Nederlandse Zorgautoriteit worden aangepast.

Artikel 9 Klachten

 9.1 Klachten van cliënten worden behandeld conform het klachtenreglement van Sam Kraamcentrum. Een klacht over de uitvoering van de zorgovereenkomst of andersoortige klachten dienen schriftelijk (Postbus 19344, 2500 CH Den Haag) of per email (info@kraamcentrumsam.nl) bij de directie van Sam Kraamcentrum te worden gemeld, zodat de klacht tijdig in behandeling kan worden genomen.

9.2 De directie laat de klacht registreren, neemt deze in behandeling en neemt uiterlijk binnen 1 week contact op met de klager zodat deze, indien gewenst, e.e.a. mondeling kan toelichten. In overleg met de klager zal de mogelijkheid bekeken worden of de klacht kan worden opgelost. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht een schriftelijke mededeling van de directie tot welk oordeel het onderzoek heeft geleid., welke beslissingen Beschuit met Muisjes Kraamzorg er worden genomen en binnen welke termijn maatregelen zullen worden genomen. De mogelijkheid bestaat met de klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg in gesprek te gaan.

9.3 Mocht een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet oplossen, dan kan de externe en onafhankelijke geschillencommissie van branchevereniging van Bo Geboortezorg een alternatief bieden. Die zal een uitspraak doen waar beide partijen zich aan moeten houden.

9.4 Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.